זרימת טנסור :: אופ :: StringJoin :: עו"ד

#include <string_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור StringJoin .

סיכום

תכונות ציבוריות

separator_ = ""
StringPiece

פונקציות ציבוריות

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
מחרוזת, מפריד הצטרפות אופציונלי.

תכונות ציבוריות

מפריד_

StringPiece tensorflow::ops::StringJoin::Attrs::separator_ = ""

פונקציות ציבוריות

מפריד

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

מחרוזת, מפריד הצטרפות אופציונלי.

ברירת המחדל היא ""