זרימת טנסור :: אופ :: StringSplit :: עו"ד

#include <string_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור StringSplit .

סיכום

תכונות ציבוריות

skip_empty_ = true
bool

פונקציות ציבוריות

SkipEmpty (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
bool .

תכונות ציבוריות

skip_empty_

bool tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::skip_empty_ = true

פונקציות ציבוריות

דלג ריק

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::SkipEmpty(
  bool x
)

bool .

אם True , דלג על המיתרים הריקים מהתוצאה.

ברירת המחדל היא אמת