dòng chảy :: hoạt động :: Abs

#include <math_ops.h>

Tính giá trị tuyệt đối của một tensor.

Tóm lược

Cho một tensor x , phép toán này trả về một tensor chứa giá trị tuyệt đối của mỗi phần tử trong x . Ví dụ: nếu x là phần tử đầu vào và y là phần tử đầu ra, thì phép toán này sẽ tính \(y = |x|\).

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Abs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Abs

 Abs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const