dòng chảy căng:: ôi:: Tích lũySốTích lũy

#include <data_flow_ops.h>

Trả về số gradient được tổng hợp trong các bộ tích lũy đã cho.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tay cầm: Tay cầm của một bộ tích lũy.

Trả về:

  • Output : Số gradient được tổng hợp trong bộ tích lũy đã cho.

Hàm tạo và hàm hủy

AccumulatorNumAccumulated (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công khai

num_accumulated
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

số_tích lũy

::tensorflow::Output num_accumulated

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Tích lũySốTích lũy

 AccumulatorNumAccumulated(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const