dòng chảy căng:: ôi:: Acosh

#include <math_ops.h>

Tính cosin hyperbol nghịch đảo của x theo phần tử.

Bản tóm tắt

Cho một tenxơ đầu vào, hàm tính cosin hyperbol nghịch đảo của mọi phần tử. Phạm vi đầu vào[1, inf] . Nó trả về nan nếu đầu vào nằm ngoài phạm vi.

x = tf.constant([-2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
tf.math.acosh(x) ==> [nan nan 0. 0.62236255 5.9914584 9.903487 inf]

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Acosh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Acosh

 Acosh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const