เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เพิ่ม ManySparseToTensorsMap

#include <sparse_ops.h>

เพิ่ม N -minibatch SparseTensor ให้กับ SparseTensorsMap ส่งคืนหมายเลขอ้างอิง N

สรุป

SparseTensor ของอันดับ R จะแสดงด้วยเทนเซอร์สามตัว: sparse_indices , sparse_values ​​และ sparse_shape โดยที่

```sparse_indices.shape[1] == sparse_shape.shape[0] == R

An N-minibatch of SparseTensor objects is represented as a SparseTensor
having a first sparse_indices column taking values between [0, N), where
the minibatch size N == sparse_shape[0].

The input SparseTensor must have rank R greater than 1, and the first
dimension is treated as the minibatch dimension. Elements of the SparseTensor
must be sorted in increasing order of this first dimension. The stored
SparseTensor objects pointed to by each row of the output sparse_handles
will have rank R-1.

The SparseTensor values can then be read out as part of a minibatch by passing
the given keys as vector elements to TakeManySparseFromTensorsMap. To ensure
the correct SparseTensorsMap is accessed, ensure that the same
container and shared_name are passed to that Op. If no shared_name
is provided here, instead use the name of the Operation created by calling
AddManySparseToTensorsMap as the shared_name passed to
TakeManySparseFromTensorsMap. Ensure the Operations are colocated.

Arguments:
* scope: A Scope object
* sparse_indices: 2-D. The indices of the minibatch SparseTensor.
sparse_indices[:, 0] must be ordered values in [0, N).
* sparse_values: 1-D. The values of the minibatch SparseTensor.
* sparse_shape: 1-D. The shape of the minibatch SparseTensor.
The minibatch size N == sparse_shape[0].

Optional attributes (see Attrs):
* container: The container name for the SparseTensorsMap created by this op.
* shared_name: The shared name for the SparseTensorsMap created by this op.
If blank, the new Operation's unique name is used.

Returns:
* Output: 1-D. The handles of the SparseTensor now stored in the
SparseTensorsMap. Shape: [N]. 

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

AddManySparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
AddManySparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const AddManySparseToTensorsMap::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
sparse_handles

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: AddManySparseToTensorsMap :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ AddManySparseToTensorsMap

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เบาบาง_จับ

::tensorflow::Output sparse_handles

งานสาธารณะ

เพิ่ม ManySparseToTensorsMap

 AddManySparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

เพิ่ม ManySparseToTensorsMap

 AddManySparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const AddManySparseToTensorsMap::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
 StringPiece x
)

ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)