dòng chảy :: hoạt động :: Asinh

#include <math_ops.h>

Tính sin hyperbol nghịch đảo của x phần tử khôn ngoan.

Tóm lược

Cho một tensor đầu vào, hàm này tính sin hyperbol nghịch đảo cho mọi phần tử trong tensor. Cả đầu vào và đầu ra đều có phạm vi [-inf, inf] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.asinh(x) ==> [-inf -1.4436355 -0.4812118 0.8813736 1.0159732 5.991471 9.903487 inf]
  

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Asinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Asinh

 Asinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const