dòng chảy căng:: ôi:: Atanh

#include <math_ops.h>

Tính tang hyperbol nghịch đảo của x theo phần tử.

Bản tóm tắt

Cho một tensor đầu vào, hàm này tính tang hyperbol nghịch đảo cho mọi phần tử trong tensor. Phạm vi đầu vào[-1,1] và phạm vi đầu ra là [-inf, inf] . Nếu đầu vào là -1 thì đầu ra sẽ là -inf và nếu đầu vào là 1 thì đầu ra sẽ là inf . Các giá trị ngoài phạm vi sẽ có nan làm đầu ra.

  x = tf.constant([-float("inf"), -1, -0.5, 1, 0, 0.5, 10, float("inf")])
  tf.math.atanh(x) ==> [nan -inf -0.54930615 inf  0. 0.54930615 nan nan]
  

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Atanh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Atanh

 Atanh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const