dòng chảy căng:: ôi:: Rào cảnChưa hoàn thànhKích thước

#include <data_flow_ops.h>

Tính số phần tử không đầy đủ trong hàng rào đã cho.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tay cầm: Tay cầm của một rào cản.

Trả về:

  • Output : Số phần tử chưa hoàn chỉnh (tức là những phần tử có một số thành phần giá trị của chúng chưa được đặt) trong rào cản.

Hàm tạo và hàm hủy

BarrierIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công khai

operation
size

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

kích cỡ

::tensorflow::Output size

Chức năng công cộng

Rào cảnChưa hoàn thànhKích thước

 BarrierIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const