dòng chảy :: hoạt động :: BarrierIncompleteSize

#include <data_flow_ops.h>

Tính số phần tử không đầy đủ trong hàng rào đã cho.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tay cầm: Tay cầm để chắn.

Lợi nhuận:

  • Output : Số phần tử không đầy đủ (tức là những phần tử có một số thành phần giá trị của chúng không được đặt) trong rào cản.

Người xây dựng và Người phá hủy

BarrierIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công khai

operation
size

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

kích thước

::tensorflow::Output size

Chức năng công cộng

BarrierIncompleteSize

 BarrierIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const