dòng chảy :: hoạt động :: BarrierReadySize

#include <data_flow_ops.h>

Tính số phần tử hoàn chỉnh trong hàng rào đã cho.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tay cầm: Tay cầm để chắn.

Lợi nhuận:

  • Output : Số phần tử hoàn chỉnh (tức là những phần tử có tất cả các thành phần giá trị của chúng được thiết lập) trong rào cản.

Người xây dựng và Người phá hủy

BarrierReadySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công khai

operation
size

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

kích thước

::tensorflow::Output size

Chức năng công cộng

BarrierReadySize

 BarrierReadySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const