dòng chảy :: hoạt động :: BesselI0e

#include <math_ops.h>

Tính toán hàm Bessel i0e của x phần tử khôn ngoan.

Tóm lược

Hàm Bessel được sửa đổi theo tỷ lệ theo cấp số nhân của bậc 0 được định nghĩa là bessel_i0e(x) = exp(-abs(x)) bessel_i0(x) .

Hàm này nhanh hơn và ổn định hơn về mặt số so với bessel_i0(x) .

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

BesselI0e (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

BesselI0e

 BesselI0e(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const