dòng chảy căng:: ôi:: Betainc

#include <math_ops.h>

Tính tích phân beta không đầy đủ được chuẩn hóa \(I_x(a, b)\).

Bản tóm tắt

Tích phân beta không đầy đủ chính quy được định nghĩa là:

\(I_x(a, b) = {B(x; a, b)}{B(a, b)}\)

Ở đâu

\(B(x; a, b) = ^x t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt\)

là hàm beta chưa hoàn chỉnh và \(B(a, b)\) là hàm beta hoàn chỉnh .

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Betainc (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Betainc

 Betainc(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input b,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const