dòng chảy căng:: ôi:: Phát sóngDynamicShape

#include <array_ops.h>

Trả về hình dạng của s0 op s1 bằng tính năng phát sóng.

Bản tóm tắt

Cho s0s1 , các tensor biểu thị các hình dạng, hãy tính r0 , hình dạng được phát sóng. s0 , s1r0 đều là các vectơ số nguyên.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

BroadcastDynamicShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input s0, :: tensorflow::Input s1)

Thuộc tính công khai

operation
r0

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

r0

::tensorflow::Output r0

Chức năng công cộng

Phát sóngDynamicShape

 BroadcastDynamicShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input s0,
  ::tensorflow::Input s1
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const