dòng chảy :: hoạt động :: BroadcastDynamicShape

#include <array_ops.h>

Trả lại hình dạng của s0 op s1 với quảng bá.

Tóm lược

Cho s0s1 , các tenxơ biểu thị hình dạng, tính r0 , hình dạng phát sóng. s0 , s1r0 đều là vectơ nguyên.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

BroadcastDynamicShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input s0, :: tensorflow::Input s1)

Thuộc tính công khai

operation
r0

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

r0

::tensorflow::Output r0

Chức năng công cộng

BroadcastDynamicShape

 BroadcastDynamicShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input s0,
  ::tensorflow::Input s1
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const