dòng chảy :: hoạt động :: Conj

#include <math_ops.h>

Trả về liên hợp phức của một số phức.

Tóm lược

Với input là tensor của số phức, phép toán này trả về tensor của số phức là liên hợp phức của mỗi phần tử trong input . Các số phức input phải có dạng \(a + bj\), trong đó a là phần thực và b là phần ảo.

Liên hợp phức được trả về bởi phép toán này có dạng \(a - bj\).

Ví dụ:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.conj(input) ==> [-2.25 - 4.75j, 3.25 - 5.75j]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

Conj (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Conj

 Conj(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const