dòng chảy căng:: ôi:: Vì

#include <math_ops.h>

Tính cos của x theo phần tử.

Bản tóm tắt

Cho một tensor đầu vào, hàm này tính cosin của mọi phần tử trong tensor. Phạm vi đầu vào(-inf, inf) và phạm vi đầu ra là [-1,1] . Nếu đầu vào nằm ngoài ranh giới, nan sẽ được trả về.

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.cos(x) ==> [nan -0.91113025 0.87758255 0.5403023 0.36235774 0.48718765 -0.95215535 nan]
  

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Cos (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

 Cos(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const