dòng chảy :: hoạt động :: Cosh

#include <math_ops.h>

Tính cosin hyperbolic của x theo nguyên tố.

Tóm lược

Cho một tensor đầu vào, hàm này tính cosin hyperbol của mọi phần tử trong tensor. Phạm vi đầu vào[-inf, inf] và phạm vi đầu ra là [1, inf] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 2, 10, float("inf")])
  tf.math.cosh(x) ==> [inf 4.0515420e+03 1.1276259e+00 1.5430807e+00 1.8106556e+00 3.7621956e+00 1.1013233e+04 inf]
  

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Cosh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công cộng

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Cosh

 Cosh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const