dòng chảy :: hoạt động :: CountUpTo

#include <state_ops.h>

Tăng 'giới thiệu' cho đến khi nó đạt đến 'giới hạn'.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • ref: Phải từ một nút Variable vô hướng.
  • giới hạn: Nếu việc tăng số lượng tham chiếu sẽ làm cho nó vượt quá giới hạn, thay vào đó sẽ tạo ra lỗi 'OutOfRange'.

Lợi nhuận:

  • Output : Bản sao của đầu vào trước khi tăng. Nếu không có gì khác sửa đổi đầu vào, tất cả các giá trị được tạo ra sẽ khác biệt.

Người xây dựng và Người phá hủy

CountUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, int64 limit)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

CountUpTo

 CountUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref,
  int64 limit
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const