เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: คัมพริด

#include <math_ops.h>

คำนวณผลคูณสะสมของเทนเซอร์ x ตาม axis

สรุป

ตามค่าเริ่มต้น op นี้ดำเนินการ cumprod แบบรวม ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบแรกของอินพุตจะเหมือนกับองค์ประกอบแรกของเอาต์พุต:

tf.cumprod([a, b, c]) # => [a, a * b, a * b * c]

โดยการตั้งค่า kwarg exclusive เป็น True การดำเนินการ cumprod เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลจะถูกดำเนินการแทน:

tf.cumprod([a, b, c], exclusive=True) # => [1, a, a * b]

โดยการตั้งค่า kwarg reverse เป็น True cumprod จะดำเนินการในทิศทางตรงกันข้าม:

tf.cumprod([a, b, c], reverse=True) # => [a * b * c, b * c, c]

สิ่งนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ tf.reverse ops แยกกัน

kwargs reverse และ exclusive สามารถรวมกันได้:

tf.cumprod([a, b, c], exclusive=True, reverse=True) # => [b * c, c, 1]

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • x: Tensor ต้องเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้: float32 , float64 , int64 , int32 , uint8 , uint16 , int16 , int8 , complex64 , complex128 , qint8 , quint8 , qint32 , half
 • แกน: Tensor ประเภท int32 (ค่าเริ่มต้น: 0) ต้องอยู่ในช่วง [-rank(x), rank(x))

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • พิเศษ: หากเป็น True ให้ดำเนินการ cumprod แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
 • ย้อนกลับ: bool (ค่าเริ่มต้น: เท็จ)

ผลตอบแทน:

 • Output : เอาท์เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Cumprod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis)
Cumprod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis, const Cumprod::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
out

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Exclusive (bool x)
Reverse (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Cumprod :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Cumprod

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ออก

::tensorflow::Output out

งานสาธารณะ

คัมพริด

 Cumprod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis
)

คัมพริด

 Cumprod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Cumprod::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

พิเศษ

Attrs Exclusive(
 bool x
)

ย้อนกลับ

Attrs Reverse(
 bool x
)