dòng chảy :: hoạt động :: DecodeJSONExample

#include <parsing_ops.h>

Chuyển đổi các bản ghi Ví dụ được mã hóa JSON thành chuỗi bộ đệm giao thức nhị phân.

Tóm lược

Op này dịch một tensor chứa các bản ghi Ví dụ, được mã hóa bằng cách sử dụng ánh xạ JSON tiêu chuẩn , thành một tensor chứa các bản ghi tương tự được mã hóa dưới dạng bộ đệm giao thức nhị phân. Sau đó, tensor kết quả có thể được cung cấp cho bất kỳ hoạt động phân tích cú pháp Ví ​​dụ nào khác.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • json_examples: Mỗi chuỗi là một đối tượng JSON được tuần tự hóa theo ánh xạ JSON của ví dụ proto.

Lợi nhuận:

  • Output : Mỗi chuỗi là một bộ đệm giao thức Ví dụ nhị phân tương ứng với phần tử tương ứng của json_examples .

Người xây dựng và Người phá hủy

DecodeJSONExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input json_examples)

Thuộc tính công khai

binary_examples
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

binary_examples

::tensorflow::Output binary_examples

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

DecodeJSONExample

 DecodeJSONExample(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input json_examples
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const