dòng chảy :: hoạt động :: DeepCopy

#include <array_ops.h>

Tạo một bản sao của x .

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • x: Bộ căng nguồn loại T

Lợi nhuận:

  • Output : y: A Tensor kiểu T Một bản sao của x . Đảm bảo rằng y không phải là bí danh của x .

Người xây dựng và Người phá hủy

DeepCopy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

DeepCopy

 DeepCopy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const