dòng chảy :: hoạt động :: DestroyTemporaryVariable

#include <state_ops.h>

Hủy biến tạm thời và trả về giá trị cuối cùng của nó.

Tóm lược

Đặt đầu ra thành giá trị của Tensor được trỏ tới bởi 'ref', sau đó hủy biến tạm thời được gọi là 'var_name'. Tất cả các cách sử dụng khác của 'ref' phải được thực thi trước lần chọn này. Điều này thường đạt được bằng cách xâu chuỗi ref thông qua mỗi op được gán hoặc bằng cách sử dụng các phụ thuộc điều khiển.

Xuất ra giá trị cuối cùng của tensor được trỏ tới bởi 'ref'.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • ref: Tham chiếu đến biến tenxơ tạm thời.
  • var_name: Tên của biến tạm thời, thường là tên của op ' TemporaryVariable ' phù hợp.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

DestroyTemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, StringPiece var_name)

Thuộc tính công khai

operation
value

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::Output value

Chức năng công cộng

DestroyTemporaryVariable

 DestroyTemporaryVariable(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref,
  StringPiece var_name
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const