dòng chảy :: hoạt động :: DiagPart

#include <array_ops.h>

Trả về phần đường chéo của tensor.

Tóm lược

Thao tác này trả về một tensor với phần diagonal của input . Phần diagonal được tính như sau:

Giả sử input có các kích thước [D1,..., Dk, D1,..., Dk] , khi đó đầu ra là một tenxơ hạng k với các kích thước [D1,..., Dk] trong đó:

diagonal[i1,..., ik] = input[i1, ..., ik, i1,..., ik] .

Ví dụ:

# 'input' is [[1, 0, 0, 0]
       [0, 2, 0, 0]
       [0, 0, 3, 0]
       [0, 0, 0, 4]]

tf.diag_part(input) ==> [1, 2, 3, 4]

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Xếp hạng k tensor trong đó k là chẵn và không phải là 0.

Lợi nhuận:

 • Output : Đường chéo được trích xuất.

Người xây dựng và Người phá hủy

DiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

diagonal
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

đường chéo

::tensorflow::Output diagonal

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

DiagPart

 DiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const