เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ไดแกมมา

#include <math_ops.h>

คำนวณ Psi ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ Lgamma (บันทึกของค่าสัมบูรณ์ของ

สรุป

Gamma(x) ) องค์ประกอบที่ชาญฉลาด

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Digamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

ไดแกมมา

 Digamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const