dòng chảy :: hoạt động :: EncodeJpegVariableQuality

#include <image_ops.h>

Hình ảnh đầu vào mã hóa JPEG với chất lượng nén được cung cấp.

Tóm lược

image là một Tensor 3-D uint8 của hình dạng [height, width, channels] . quality là giá trị chất lượng nén int32 jpeg từ 0 đến 100.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • hình ảnh: Hình ảnh để điều chỉnh. Ít nhất là 3-D.
  • chất lượng: Chất lượng int để mã hóa.

Lợi nhuận:

  • Output : 0-D. Hình ảnh được mã hóa JPEG.

Người xây dựng và Người phá hủy

EncodeJpegVariableQuality (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input quality)

Thuộc tính công khai

contents
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

nội dung

::tensorflow::Output contents

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

EncodeJpegVariableQuality

 EncodeJpegVariableQuality(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input quality
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const