dòng chảy :: hoạt động :: ExpandDims

#include <array_ops.h>

Chèn kích thước 1 vào hình dạng tensor.

Tóm lược

Với input tensor, thao tác này chèn một kích thước 1 vào axis chỉ số kích thước của hình dạng của input . axis chỉ số thứ nguyên bắt đầu từ 0; nếu bạn chỉ định một số âm cho axis nó sẽ được tính ngược lại từ cuối.

Thao tác này hữu ích nếu bạn muốn thêm thứ nguyên lô vào một phần tử. Ví dụ: nếu bạn có một hình ảnh duy nhất về hình dạng [height, width, channels] , bạn có thể tạo thành một loạt gồm 1 hình ảnh với expand_dims(image, 0) , sẽ tạo nên hình dạng [1, height, width, channels] .

Những ví dụ khác:

# 't' is a tensor of shape [2]
shape(expand_dims(t, 0)) ==> [1, 2]
shape(expand_dims(t, 1)) ==> [2, 1]
shape(expand_dims(t, -1)) ==> [2, 1]

# 't2' is a tensor of shape [2, 3, 5]
shape(expand_dims(t2, 0)) ==> [1, 2, 3, 5]
shape(expand_dims(t2, 2)) ==> [2, 3, 1, 5]
shape(expand_dims(t2, 3)) ==> [2, 3, 5, 1]

Thao tác này yêu cầu:

-1-input.dims() <= dim <= input.dims()

Thao tác này có liên quan đến squeeze() , thao tác này sẽ loại bỏ các kích thước của kích thước 1.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • trục: 0-D (vô hướng). Chỉ định chỉ số thứ nguyên để mở rộng hình dạng của input . Phải nằm trong khoảng [-rank(input) - 1, rank(input)] .

Lợi nhuận:

  • Output : Chứa dữ liệu giống như dữ liệu input , nhưng hình dạng của nó có thêm một kích thước là kích thước 1 được thêm vào.

Người xây dựng và Người phá hủy

ExpandDims (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

ExpandDims

 ExpandDims(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input axis
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const