เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

#include <array_ops.h>

คำนวณการไล่ระดับสีสำหรับการดำเนินการ FakeQuantWithMinMaxVars

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • การไล่ระดับสี: การไล่ระดับสีแบบ Backpropagated เหนือการดำเนินการ FakeQuantWithMinMaxVars
 • อินพุต: ค่าที่ส่งผ่านเป็นอินพุตไปยังการดำเนินการ FakeQuantWithMinMaxVars ต่ำสุดสูงสุด: ช่วงควอนไทเซชั่นสเกลาร์ลอย

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • num_bits: bitwidth ของ quantization; ระหว่าง 2 ถึง 8 รวม
 • narrow_range: กำหนดจำนวนเป็น 2 ^ num_bits - 1 ค่าที่แตกต่างกันหรือไม่

ผลตอบแทน:

 • Output backprops_wrt_input: Backpropagated gradients อินพุต wrt: gradients * (inputs >= min && inputs <= max)
 • Output backprop_wrt_min: Backpropagated gradients wrt min พารามิเตอร์: sum(gradients * (inputs < min))
 • Output backprop_wrt_max: การไล่ระดับสีย้อนกลับพารามิเตอร์ WRt max: sum(gradients * (inputs > max))

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

คุณลักษณะสาธารณะ

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs
)

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ช่วงแคบ ๆ

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)