เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

#include <array_ops.h>

คำนวณการไล่ระดับสีสำหรับการดำเนินการ FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • การไล่ระดับสี: การไล่ระดับสีแบบย้อนกลับเหนือการดำเนินการ FakeQuantWithMinMaxVars รูปร่างหนึ่งของ: [d] , [b, d] , [b, h, w, d]
 • อินพุต: ค่าที่ส่งผ่านเป็นอินพุตไปยังการดำเนินการ FakeQuantWithMinMaxVars รูปร่างเหมือนกับ gradients ต่ำสุด สูงสุด: ช่วงการหาปริมาณ รูปร่างลอยตัว [d]

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • num_bits: บิตไวด์ของการหาปริมาณ; ระหว่างวันที่ 2 ถึง 16 รวมอยู่ด้วย
 • ช่วงแคบ: กำหนดปริมาณเป็น 2^num_bits - 1 ค่าที่แตกต่างกัน

ผลตอบแทน:

 • Output backprops_wrt_input: การไล่ระดับสีแบบย้อนกลับ อินพุต wrt รูปร่างเหมือนกับ inputs : gradients * (inputs >= min && inputs <= max)
 • Output backprop_wrt_min: การไล่ระดับสีแบบย้อนกลับ wrt พารามิเตอร์ min รูปร่าง [d] : sum_per_d(gradients * (inputs < min))
 • Output backprop_wrt_max: การไล่ระดับสีแบบย้อนกลับ wrt พารามิเตอร์สูงสุด รูปร่าง [d] : sum_per_d(gradients * (inputs > max))

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

คุณลักษณะสาธารณะ

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs
)

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ช่วงแคบ ๆ

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

นัมบิตส์

Attrs NumBits(
 int64 x
)