เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: GatherNd

#include <array_ops.h>

รวบรวม ชิ้นส่วนจาก params เป็น Tensor ที่ มีรูปร่างระบุโดย indices

สรุป

indices เป็น K-มิติเมตริกซ์จำนวนเต็มความคิดที่ดีที่สุดของเป็น (K-1) เมตริกซ์มิติของดัชนีลงใน params ที่กำหนดแต่ละองค์ประกอบของชิ้น params :

output[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)] = params[indices[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)]]

ในขณะที่ใน tf.gather indices ชิ้นกำหนดลงไปใน axis มิติของ params ใน tf.gather_nd , indices กำหนดชิ้นลงในครั้งแรก N มิติของ params ที่ N = indices.shape[-1]

มิติสุดท้ายของ indices ได้มากที่สุดอันดับของ params :

indices.shape[-1] <= params.rank

มิติสุดท้ายของ indices สอดคล้องกับองค์ประกอบ (ถ้า indices.shape[-1] == params.rank ) หรือชิ้น (ถ้า indices.shape[-1] < params.rank ) พร้อมมิติ indices.shape[-1] ของ params . เทนเซอร์เอาต์พุตมีรูปร่าง

indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:]

โปรดทราบว่าบน CPU หากพบดัชนีนอกขอบเขตข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ บน GPU หากพบดัชนีนอกขอบเขต 0 จะถูกเก็บไว้ในค่าเอาต์พุตที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างบางส่วนด้านล่าง

การสร้างดัชนีอย่างง่ายในเมทริกซ์:

  indices = [[0, 0], [1, 1]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = ['a', 'd']

แบ่งการสร้างดัชนีลงในเมทริกซ์:

  indices = [[1], [0]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['c', 'd'], ['a', 'b']]

การจัดทำดัชนีเป็น 3-tensor:

  indices = [[1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]

  indices = [[0, 1], [1, 0]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']]

  indices = [[0, 0, 1], [1, 0, 1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = ['b0', 'b1']

การจัดทำดัชนีแบบรวมเป็นเมทริกซ์:

  indices = [[[0, 0]], [[0, 1]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['a'], ['b']]

การจัดทำดัชนีชิ้นส่วนเป็นกลุ่มเป็นเมทริกซ์:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [[['c', 'd']], [['a', 'b']]]

การจัดทำดัชนีแบบรวมเป็น 3 เทนเซอร์:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]],
       [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']]]]

  indices = [[[0, 1], [1, 0]], [[0, 0], [1, 1]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']],
       [['a0', 'b0'], ['c1', 'd1']]]

  indices = [[[0, 0, 1], [1, 0, 1]], [[0, 1, 1], [1, 1, 0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['b0', 'b1'], ['d0', 'c1']]

โปรดดูที่ tf.gather และ tf.batch_gather

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • พารามิเตอร์: เทนเซอร์ที่จะรวบรวมค่า
 • ดัชนี: ดัชนีเทนเซอร์

ผลตอบแทน:

 • Output : ค่าจาก params ที่รวบรวมมาจากดัชนีที่กำหนดโดย indices มีรูปร่าง indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:]

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

GatherNd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

GatherNd

 GatherNd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const