เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: รวมตัว

#include <array_ops.h>

รวบรวม สไลซ์จาก params ตาม indices

สรุป

indices ต้องเป็นเทนเซอร์จำนวนเต็มของมิติใดๆ (ปกติคือ 0-D หรือ 1-D) สร้างเทนเซอร์เอาต์พุตที่มีรูปร่าง indices.shape + params.shape[1:] โดยที่:

  # Scalar indices
  output[:, ..., :] = params[indices, :, ... :]

  # Vector indices
  output[i, :, ..., :] = params[indices[i], :, ... :]

  # Higher rank indices
  output[i, ..., j, :, ... :] = params[indices[i, ..., j], :, ..., :]

หาก indices เป็นการเรียงสับเปลี่ยนและ len(indices) == params.shape[0] การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนแปลง params ตามลำดับ

validate_indices : เลิกใช้แล้ว หากการดำเนินการนี้ถูกกำหนดให้กับ CPU ค่าใน indices จะถูกตรวจสอบเสมอว่าอยู่ในช่วง หากกำหนดให้กับ GPU ดัชนีนอกขอบเขตจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยแต่ไม่ได้ระบุ ซึ่งอาจรวมถึงการทำให้เกิดข้อผิดพลาด

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์เอาท์พุท

ตัวสร้างและตัวทำลาย

Gather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices)
Gather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, const Gather::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ValidateIndices (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow:: ops:: Gather:: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ Gather

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ผลผลิต

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

รวมตัว

 Gather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices
)

รวมตัว

 Gather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 const Gather::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

โอเปอเรเตอร์::เทนเซอร์โฟลว์::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

โอเปอเรเตอร์::เทนเซอร์โฟลว์::เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ตรวจสอบดัชนี

Attrs ValidateIndices(
 bool x
)