dòng chảy :: hoạt động :: GatherNd

#include <array_ops.h>

Thu thập lát từ params thành một tensor với hình dạng được xác định bởi indices .

Tóm lược

indices là một số nguyên tensor K-chiều, suy nghĩ tốt nhất là một (K-1) tensor chiều của chỉ số vào params , trong đó mỗi yếu tố xác định một lát params :

output[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)] = params[indices[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)]]

Trong khi ở tf.gather indices định nghĩa lát vào axis kích thước của params , trong tf.gather_nd , indices định nghĩa lát vào đầu N kích thước của params , nơi N = indices.shape[-1] .

Kích thước cuối cùng của indices có thể tối đa là cấp bậc params :

indices.shape[-1] <= params.rank

Kích thước cuối cùng của indices tương ứng với các yếu tố (nếu indices.shape[-1] == params.rank ) hoặc lát (nếu indices.shape[-1] < params.rank ) cùng chiều indices.shape[-1] của params . Teo đầu ra có hình

indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:]

Lưu ý rằng trên CPU, nếu tìm thấy chỉ mục nằm ngoài giới hạn, lỗi sẽ được trả về. Trên GPU, nếu tìm thấy chỉ mục ngoài giới hạn, thì số 0 được lưu trong giá trị đầu ra tương ứng.

Một số ví dụ dưới đây.

Lập chỉ mục đơn giản vào một ma trận:

  indices = [[0, 0], [1, 1]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = ['a', 'd']

Lát lập chỉ mục thành một ma trận:

  indices = [[1], [0]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['c', 'd'], ['a', 'b']]

Lập chỉ mục thành 3-tensor:

  indices = [[1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]

  indices = [[0, 1], [1, 0]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']]

  indices = [[0, 0, 1], [1, 0, 1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = ['b0', 'b1']

Lập chỉ mục hàng loạt vào một ma trận:

  indices = [[[0, 0]], [[0, 1]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['a'], ['b']]

Lập chỉ mục lát theo lô thành một ma trận:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [[['c', 'd']], [['a', 'b']]]

Lập chỉ mục hàng loạt thành 3-tensor:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]],
       [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']]]]

  indices = [[[0, 1], [1, 0]], [[0, 0], [1, 1]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']],
       [['a0', 'b0'], ['c1', 'd1']]]

  indices = [[[0, 0, 1], [1, 0, 1]], [[0, 1, 1], [1, 1, 0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['b0', 'b1'], ['d0', 'c1']]

Xem thêm tf.gathertf.batch_gather .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • params: tensor để thu thập các giá trị.
 • chỉ số: tensor chỉ số.

Lợi nhuận:

 • Output : Giá trị từ params thu thập được từ các chỉ số được đưa ra bởi indices , với hình dạng indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:] .

Người xây dựng và Người phá hủy

GatherNd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

GatherNd

 GatherNd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const