dòng chảy :: hoạt động :: GetSessionHandleV2

#include <data_flow_ops.h>

Lưu trữ tensor đầu vào ở trạng thái của phiên hiện tại.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • value: Hàng chục sẽ được lưu trữ.

Lợi nhuận:

  • Output : Xử lý cho tensor được lưu trữ trong trạng thái phiên, được biểu diễn dưới dạng đối tượng ResourceHandle.

Người xây dựng và Người phá hủy

GetSessionHandleV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)

Thuộc tính công cộng

handle
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

xử lý

::tensorflow::Output handle

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

GetSessionHandleV2

 GetSessionHandleV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input value
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const