เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: รับ SessionHandle

#include <data_flow_ops.h>

เก็บเทนเซอร์อินพุตไว้ในสถานะของเซสชันปัจจุบัน

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ค่า: เทนเซอร์ที่จะจัดเก็บ

ผลตอบแทน:

  • Output : หมายเลขอ้างอิงสำหรับเทนเซอร์ที่จัดเก็บไว้ในสถานะเซสชัน ซึ่งแสดงเป็นสตริง

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

GetSessionHandle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)

คุณลักษณะสาธารณะ

handle
operation

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

รับมือ

::tensorflow::Output handle

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

รับ SessionHandle

 GetSessionHandle(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input value
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const