dòng chảy :: hoạt động :: Bảo lãnh

#include <array_ops.h>

Cung cấp một đảm bảo cho thời gian chạy TF rằng tensor đầu vào là một hằng số.

Tóm lược

Sau đó, thời gian chạy có thể tự do thực hiện tối ưu hóa dựa trên điều này.

Chỉ chấp nhận các tensors đã nhập giá trị làm đầu vào và từ chối các xử lý biến tài nguyên làm đầu vào.

Trả về tensor đầu vào mà không cần sửa đổi.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

GuaranteeConst (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Bảo lãnh

 GuaranteeConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const