เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: แทนที่เพิ่ม

#include <array_ops.h>

เพิ่ม v ลงในแถวที่ระบุของ x

สรุป

คำนวณ y = x; y[i, :] += v; ส่งคืน

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • x: Tensor ประเภท T
  • ฉัน: เวกเตอร์ ดัชนีอยู่ในมิติซ้ายสุดของ x
  • v: Tensor ประเภท T ขนาดมิติเดียวกันกับ x ยกเว้นมิติแรกซึ่งจะต้องเท่ากับขนาดของ i

ผลตอบแทน:

  • Output : Tensor ประเภท T นามแฝงของ x เนื้อหาของ y ไม่ได้กำหนดไว้หากมีรายการซ้ำใน i

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

InplaceAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input i, :: tensorflow::Input v)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

แทนที่เพิ่ม

 InplaceAdd(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input i,
  ::tensorflow::Input v
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const