dòng chảy :: hoạt động :: InplaceSub

#include <array_ops.h>

Trừ v vào các hàng cụ thể của x .

Tóm lược

Tính y = x; y [i,:] - = v; trả lại y.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • x: Một Tensor loại T.
  • i: Một vectơ. Các chỉ số ở chiều ngoài cùng bên trái của x .
  • v: A Tensor loại T. Các kích thước tương tự như x ngoại trừ kích thước đầu tiên, kích thước này phải giống với kích thước của i.

Lợi nhuận:

  • Output : Một Tensor kiểu T. Một bí danh của x . Nội dung của y là không xác định nếu có trùng lặp trong i .

Người xây dựng và Người phá hủy

InplaceSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input i, :: tensorflow::Input v)

Thuộc tính công cộng

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

InplaceSub

 InplaceSub(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input i,
  ::tensorflow::Input v
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const