dòng chảy :: hoạt động :: IsFinite

#include <math_ops.h>

Trả về phần tử nào của x là hữu hạn.

Tóm lược

(numpy) Tương đương với np.isfinite

Thí dụ:

x = tf.constant([5.0, 4.8, 6.8, np.inf, np.nan])
tf.math.is_finite(x) ==> [True, True, True, False, False]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

IsFinite (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công cộng

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

IsFinite

 IsFinite(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const