dòng chảy căng:: ôi:: IsInf

#include <math_ops.h>

Trả về phần tử nào của x là Inf.

Bản tóm tắt

(numpy) Tương đương với np.isinf

Ví dụ:

x = tf.constant([5.0, np.inf, 6.8, np.inf])
tf.math.is_inf(x) ==> [False, True, False, True]

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

IsInf (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

IsInf

 IsInf(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const