dòng chảy :: hoạt động :: IsVariableInitialized

#include <state_ops.h>

Kiểm tra xem một tensor đã được khởi tạo hay chưa.

Tóm lược

Kết quả vô hướng boolean cho biết tensor đã được khởi tạo hay chưa.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • ref: Phải từ một nút Variable . Có thể chưa được khởi tạo.

Lợi nhuận:

  • Output : tensor is_initialized.

Người xây dựng và Người phá hủy

IsVariableInitialized (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref)

Thuộc tính công cộng

is_initialized
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

is_initialized

::tensorflow::Output is_initialized

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

IsVariableInitialized

 IsVariableInitialized(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const