dòng chảy :: hoạt động :: LMDBReader

#include <io_ops.h>

Trình đọc kết xuất các bản ghi từ tệp LMDB.

Tóm lược

Tranh luận:

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

  • vùng chứa: Nếu không trống, đầu đọc này được đặt trong vùng chứa đã cho. Nếu không, một vùng chứa mặc định được sử dụng.
  • shared_name: Nếu không trống, trình đọc này được đặt tên trong nhóm đã cho với shared_name này. Nếu không, tên nút được sử dụng thay thế.

Lợi nhuận:

  • Output : Tay cầm để tham chiếu Reader.

Người xây dựng và Người phá hủy

LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const LMDBReader::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
reader_handle

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: LMDBReader :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho LMDBReader .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

Chức năng công cộng

LMDBReader

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

LMDBReader

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const LMDBReader::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
  StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)