เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: แอลอาร์เอ็น

#include <nn_ops.h>

การทำให้เป็นมาตรฐานการตอบสนองในท้องถิ่น

สรุป

เทนเซอร์ input 4 มิติจะถือเป็นอาร์เรย์ 3 มิติของเวกเตอร์ 1 มิติ (ตามมิติสุดท้าย) และเวกเตอร์แต่ละตัวจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานอย่างเป็นอิสระ ภายในเวกเตอร์ที่กำหนด แต่ละองค์ประกอบจะถูกหารด้วยผลรวมกำลังสองแบบถ่วงน้ำหนักของอินพุตภายใน depth_radius ในรายละเอียด

sqr_sum[a, b, c, d] =
  sum(input[a, b, c, d - depth_radius : d + depth_radius + 1] ** 2)
output = input / (bias + alpha * sqr_sum) ** beta

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ Krizhevsky และคณะ การจำแนกประเภท ImageNet ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ deep convolutional (NIPS 2012)

ข้อโต้แย้ง:

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • ความลึก_รัศมี: 0-D ความกว้างครึ่งหนึ่งของหน้าต่างการปรับมาตรฐาน 1-D
 • อคติ: ค่าชดเชย (โดยปกติจะเป็นค่าบวกเพื่อหลีกเลี่ยงการหารด้วย 0)
 • อัลฟา: ตัวประกอบขนาด ซึ่งมักจะเป็นค่าบวก
 • เบต้า: เลขชี้กำลัง

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์เอาท์พุต

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

LRN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
LRN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const LRN::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Alpha (float x)
Beta (float x)
Bias (float x)
DepthRadius (int64 x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: LRN :: Attrs

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเสริมสำหรับ LRN

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

แอลอาร์เอ็น

 LRN(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

แอลอาร์เอ็น

 LRN(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const LRN::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

อัลฟ่า

Attrs Alpha(
 float x
)

เบต้า

Attrs Beta(
 float x
)

อคติ

Attrs Bias(
 float x
)

ความลึกรัศมี

Attrs DepthRadius(
 int64 x
)