เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เท่าเทียมกันน้อยลง

#include <math_ops.h>

ส่งกลับค่าความจริงของ (x <= y) ตามองค์ประกอบ

สรุป

หมายเหตุ : LessEqual รองรับการออกอากาศ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกอากาศ ที่นี่

ตัวอย่าง:

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, False]

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5, 6, 6])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, True]

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : z เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

LessEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

งานสาธารณะ

เท่าเทียมกันน้อยลง

 LessEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const