dòng chảy :: hoạt động :: Log1p

#include <math_ops.h>

Tính logarit tự nhiên của (1 + x) nguyên tố.

Tóm lược

Tức là \(y = (1 + x)\).

Thí dụ:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 5])
tf.math.log1p(x) ==> [0., 0.4054651, 0.6931472, 1.7917595]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Log1p (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Log1p

 Log1p(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const