dòng chảy :: hoạt động :: Nhật ký

#include <math_ops.h>

Tính logarit tự nhiên của x theo nguyên tố.

Tóm lược

Tức là \(y = x\).

Thí dụ:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 5])
tf.math.log(x) ==> [-inf, -0.6931472,  0. ,  1.609438]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Log (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Nhật ký

 Log(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const