dòng chảy :: hoạt động :: LoopCond

#include <control_flow_ops.h>

Chuyển tiếp đầu vào đến đầu ra.

Tóm lược

Toán tử này đại diện cho điều kiện kết thúc vòng lặp được sử dụng bởi các công tắc "pivot" của một vòng lặp.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • input: Một đại lượng vô hướng boolean, đại diện cho vị từ nhánh của op Switch .

Lợi nhuận:

  • Output : Cùng một tensor như input .

Người xây dựng và Người phá hủy

LoopCond (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

LoopCond

 LoopCond(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const