เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: แผนที่ขนาดไม่สมบูรณ์

#include <data_flow_ops.h>

Op ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ในคอนเทนเนอร์ต้นแบบ

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ขนาด

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

MapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
MapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const MapIncompleteSize::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
size

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MapIncompleteSize :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ MapIncompleteSize

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ขนาด

::tensorflow::Output size

งานสาธารณะ

แผนที่ขนาดไม่สมบูรณ์

 MapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

แผนที่ขนาดไม่สมบูรณ์

 MapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const MapIncompleteSize::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
  int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
  StringPiece x
)

หน่วยความจำจำกัด

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)