เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: แผนที่UnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op ลบและส่งคืนแบบสุ่ม (คีย์, ค่า)

สรุป

จากภาชนะที่อยู่เบื้องล่าง หากคอนเทนเนอร์พื้นฐานไม่มีองค์ประกอบ op จะบล็อกจนกว่าจะมี

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

 • คีย์ Output
 • ค่า OutputList

ตัวสร้างและตัวทำลาย

MapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

key
operation
values

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow:: ops:: MapUnstageNoKey:: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ MapUnstageNoKey

คุณลักษณะสาธารณะ

กุญแจ

::tensorflow::Output key

การดำเนินการ

Operation operation

ค่า

::tensorflow::OutputList values

งานสาธารณะ

แผนที่UnstageNoKey

 MapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

แผนที่UnstageNoKey

 MapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
 int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)