dòng chảy :: hoạt động :: MatrixBandPart

#include <array_ops.h>

Sao chép một tensor cài đặt mọi thứ bên ngoài dải trung tâm trong mỗi ma trận trong cùng.

Tóm lược

về không.

Phần band được tính như sau: Giả sử inputk kích thước [I, J, K, ..., M, N] , thì đầu ra là một tensor có cùng hình dạng trong đó

band[i, j, k, ..., m, n] = in_band(m, n) * input[i, j, k, ..., m, n] .

Chức năng chỉ báo

in_band(m, n) = (num_lower < 0 || (mn) <= num_lower)) && (num_upper < 0 || (nm) <= num_upper) .

Ví dụ:

# if 'input' is [[ 0, 1, 2, 3]
         [-1, 0, 1, 2]
         [-2, -1, 0, 1]
         [-3, -2, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 1, -1) ==> [[ 0, 1, 2, 3]
                    [-1, 0, 1, 2]
                    [ 0, -1, 0, 1]
                    [ 0, 0, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 2, 1) ==> [[ 0, 1, 0, 0]
                   [-1, 0, 1, 0]
                   [-2, -1, 0, 1]
                   [ 0, -2, -1, 0]]

Các trường hợp đặc biệt hữu ích:

 tf.matrix_band_part(input, 0, -1) ==> Upper triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, -1, 0) ==> Lower triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, 0, 0) ==> Diagonal.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Xếp hạng k tensor.
 • num_lower: tensor 0-D. Số lượng các cạnh con cần giữ. Nếu âm, giữ toàn bộ tam giác dưới.
 • num_upper: hàng chục 0-D. Số lượng siêu giác cần giữ. Nếu âm, giữ toàn bộ tam giác trên.

Lợi nhuận:

 • Output : Xếp hạng k tensor có cùng hình dạng với đầu vào. Teo dải được trích xuất.

Người xây dựng và Người phá hủy

MatrixBandPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input num_lower, :: tensorflow::Input num_upper)

Thuộc tính công khai

band
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

ban nhạc

::tensorflow::Output band

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

MatrixBandPart

 MatrixBandPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input num_lower,
 ::tensorflow::Input num_upper
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const