เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: MatrixDiagPartV3

#include <array_ops.h>

ส่งกลับส่วนเส้นทแยงมุมแบบแบทช์ของเทนเซอร์แบบแบทช์

สรุป

ส่งกลับเทนเซอร์ด้วยเส้นทแยงมุม k[0] -th ถึง k[1] -th ของ input แบบแบตช์

สมมติว่า input มีขนาด r [I, J, ..., L, M, N] ให้ max_diag_len เป็นความยาวสูงสุดในบรรดาเส้นทแยงมุมทั้งหมดที่จะแยกออกมา, max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0)) ให้ num_diags เป็นจำนวนเส้นทแยงมุมที่ต้องการ แยก num_diags = k[1] - k[0] + 1

หาก num_diags == 1 เทนเซอร์เอาต์พุตจะมีอันดับ r - 1 ที่มีรูปร่าง [I, J, ..., L, max_diag_len] และค่า:

diagonal[i, j, ..., l, n]
 = input[i, j, ..., l, n+y, n+x] ; if 0 <= n+y < M and 0 <= n+x < N,
  padding_value         ; otherwise.
โดยที่ y = max(-k[1], 0) , x = max(k[1], 0)

มิฉะนั้น เทนเซอร์เอาท์พุตจะมีอันดับ r ด้วยขนาด [I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len] พร้อมค่า:

diagonal[i, j, ..., l, m, n]
 = input[i, j, ..., l, n+y, n+x] ; if 0 <= n+y < M and 0 <= n+x < N,
  padding_value         ; otherwise.
โดยที่ d = k[1] - m , y = max(-d, 0) - offset และ x = max(d, 0) - offset

offset เป็นศูนย์ยกเว้นเมื่อการจัดแนวทแยงอยู่ทางด้านขวา

offset = max_diag_len - diag_len(d) ; if (`align` in {RIGHT_LEFT, RIGHT_RIGHT}
                      and `d >= 0`) or
                     (`align` in {LEFT_RIGHT, RIGHT_RIGHT}
                      and `d <= 0`)
     0             ; otherwise
โดยที่ diag_len(d) = min(cols - max(d, 0), rows + min(d, 0))

อินพุตต้องมีอย่างน้อยเมทริกซ์

ตัวอย่างเช่น:

input = np.array([[[1, 2, 3, 4], # Input shape: (2, 3, 4)
          [5, 6, 7, 8],
          [9, 8, 7, 6]],
         [[5, 4, 3, 2],
          [1, 2, 3, 4],
          [5, 6, 7, 8]]])

# A main diagonal from each batch.
tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 6, 7], # Output shape: (2, 3)
                [5, 2, 7]]

# A superdiagonal from each batch.
tf.matrix_diag_part(input, k = 1)
 ==> [[2, 7, 6], # Output shape: (2, 3)
    [4, 3, 8]]

# A band from each batch.
tf.matrix_diag_part(input, k = (-1, 2))
 ==> [[[0, 3, 8], # Output shape: (2, 4, 3)
    [2, 7, 6],
    [1, 6, 7],
    [5, 8, 0]],
    [[0, 3, 4],
    [4, 3, 8],
    [5, 2, 7],
    [1, 6, 0]]]

# LEFT_RIGHT alignment.
tf.matrix_diag_part(input, k = (-1, 2), align="LEFT_RIGHT")
 ==> [[[3, 8, 0], # Output shape: (2, 4, 3)
    [2, 7, 6],
    [1, 6, 7],
    [0, 5, 8]],
    [[3, 4, 0],
    [4, 3, 8],
    [5, 2, 7],
    [0, 1, 6]]]

# max_diag_len can be shorter than the main diagonal.
tf.matrix_diag_part(input, k = (-2, -1))
 ==> [[[5, 8],
    [9, 0]],
    [[1, 6],
    [5, 0]]]

# padding_value = 9
tf.matrix_diag_part(input, k = (1, 3), padding_value = 9)
 ==> [[[9, 9, 4], # Output shape: (2, 3, 3)
    [9, 3, 8],
    [2, 7, 6]],
    [[9, 9, 2],
    [9, 3, 4],
    [4, 3, 8]]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • input: Rank r tensor where r >= 2.
 • k: Diagonal offset(s). Positive value means superdiagonal, 0 refers to the main diagonal, and negative value means subdiagonals. k can be a single integer (for a single diagonal) or a pair of integers specifying the low and high ends of a matrix band. k[0] must not be larger than k[1].
 • padding_value: The value to fill the area outside the specified diagonal band with. Default is 0.

Optional attributes (see Attrs):

 • align: Some diagonals are shorter than max_diag_len and need to be padded. align is a string specifying how superdiagonals and subdiagonals should be aligned, respectively. There are four possible alignments: "RIGHT_LEFT" (default), "LEFT_RIGHT", "LEFT_LEFT", and "RIGHT_RIGHT". "RIGHT_LEFT" aligns superdiagonals to the right (left-pads the row) and subdiagonals to the left (right-pads the row). It is the packing format LAPACK uses. cuSPARSE uses "LEFT_RIGHT", which is the opposite alignment.

Returns:

 • Output: The extracted diagonal(s).

Constructors and Destructors

MatrixDiagPartV3(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input input, ::tensorflow::Input k, ::tensorflow::Input padding_value)
MatrixDiagPartV3(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input input, ::tensorflow::Input k, ::tensorflow::Input padding_value, const MatrixDiagPartV3::Attrs & attrs)

Public attributes

diagonal
operation

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public static functions

Align(StringPiece x)

Structs

tensorflow::ops::MatrixDiagPartV3::Attrs

Optional attribute setters for MatrixDiagPartV3.

Public attributes

diagonal

::tensorflow::Output diagonal

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

MatrixDiagPartV3

 MatrixDiagPartV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k,
 ::tensorflow::Input padding_value
)

MatrixDiagPartV3

 MatrixDiagPartV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k,
 ::tensorflow::Input padding_value,
 const MatrixDiagPartV3::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

จัดตำแหน่ง

Attrs Align(
 StringPiece x
)