เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ขั้นต่ำ

#include <math_ops.h>

ส่งคืนค่าต่ำสุดของ x และ y (เช่น

สรุป

x < ย ? x : y) ตามองค์ประกอบ

หมายเหตุ : รองรับการออกอากาศ Minimum เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกอากาศ ที่นี่

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : z เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Minimum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

งานสาธารณะ

ขั้นต่ำ

 Minimum(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const