เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: มด

#include <math_ops.h>

ส่งกลับส่วนที่เหลือของการหารตามองค์ประกอบ

สรุป

สิ่งนี้จำลองซีแมนทิกส์ C ในนั้น

ผลลัพธ์ที่นี่สอดคล้องกับการแบ่งที่ถูกตัดทอน เช่น tf.truncatediv(x, y) * y + truncate_mod(x, y) = x

หมายเหตุ : Mod รองรับการออกอากาศ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกอากาศ ที่นี่

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : z เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Mod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

งานสาธารณะ

มด

 Mod(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const